ANBI

Stichting Musical Awards, gevestigd te Amsterdam en opgericht op 21 februari 2000, is bij beschikking door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Overige gegevens:

Statutaire naam: Stichting Musical Awards

Bezoekadres: De Boelelaan 32, 1083HJ Amsterdam

Postadres: Postbus 75461, 1070AL Amsterdam

RSIN: 810924110

E-mail: info@stichtingmusicalawards.nl

Bestuurssamenstelling:

Michiel van Schooten (Voorzitter)

Peter Prein

Hilde Scholten

Ton Fiere

Ruud de Graaf

Peter Noten

Fred Boot

Jort Vlam

Directie

Patricia Khemili-Kok (Directeur)

Het beloningsbeleid

Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op 24 januari 2018 heeft de stichting wederom zorg gedragen voor de organisatie van de uitreiking van de Musical Awards (seizoen 2017/2018). Deze uitreiking heeft plaatsgevonden op 24 januari 2018 en is in opdracht van de stichting live uitgezonden op NPO 1 in samenwerking met AVROTROS.

Vanaf januari 2018 is de stichting ondersteunend geweest aan de jury van de Musical Awards en worden door de stichting voorbereidingen getroffen voor het toekennen en uitreiken van de Musical Awards (seizoen 2018/2019) in januari 2019.

Beleidsplan Stichting Musical Awards      –    versie 12-10-2018                       

 

Doel Stichting

De stichting streeft ernaar om de Musical als stroming binnen de Nederlandse cultuur levend te houden alsmede de belangstelling en aandacht voor musicals te vergroten.

Voorts wenst de Stichting te fungeren als belangenbehartiger van hen die actief zijn in het musicalgenre en deze betrokkenen met elkaar te verbinden.

Middelen ter verwezenlijking van het doel

Positieve publiciteit

Ter verwezenlijking van haar doel tracht de Stichting zoveel mogelijk positieve publiciteit voor musicals en de in het musicalgenre actieve individuen en instellingen te genereren.

Musical Awards

Daartoe organiseert de Stichting de jaarlijkse toekenning van de Musical Awards. De Awards worden toegekend aan hen die over het afgelopen jaar op voornoemd vakgebied een bijzondere prestatie hebben geleverd. De toekenning van de Awards geschiedt door een onafhankelijke vakjury.

Genomineerden lunch

Een belangrijk persmoment voor de Stichting is de genomineerden lunch. Ongeveer een maand voor de uitreiking van de Awards organiseert de Stichting een lunch voor hen die door de jury zijn genomineerd voor een Award waarbij de pers wordt uitgenodigd.

Musical Awards Gala

De uitreiking van de Awards vindt plaats tijdens een door de Stichting te organiseren gala avond die, bij voorkeur, live wordt uitgezonden op televisie.

www.musicalawards.nl

De Stichting beheert voorts een voor eenieder toegankelijke website – www.musicalawards.nl – waarop voor het publiek en hen die werkzaam zijn in het musicalgenre actuele informatie aangaande musicals wordt gepresenteerd.

Staat van baten en lasten 2018

Opbrengsten                                                      517.387

Kostprijs                                                              513.785

Bruto omzet resultaat                                      3.602

Afschrijvingen                                                    –

Uitvoeringskosten eigen organisatie             3.602

Totale lasten                                                      517.387

Exploitatiesaldo                                                 0