ANBI

Stichting Musical Awards, gevestigd te Amsterdam en opgericht op 21 februari 2000, is bij beschikking door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Overige gegevens:

Statutaire naam: Stichting Musical Awards

Bezoekadres: De Boelelaan 32, 1083HJ Amsterdam

Postadres: Postbus 75461, 1070AL Amsterdam

RSIN: 810924110

E-mail: info@stichtingmusicalawards.nl

Bestuurssamenstelling:

Michiel van Schooten (Voorzitter)

Peter Prein (secretaris – penningmeester)

Hilde Scholten

Ton Fiere

Ruud de Graaf

Peter Noten

Jort Vlam

Directie

Patricia Khemili-Kok (Directeur)

Het beloningsbeleid

Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op 23 januari 2019 heeft de stichting wederom zorg gedragen voor de organisatie van de uitreiking van de Musical Awards (18e editie) en de toekenning door een vakjury, en uitreiking op dat gala, van de Musical Awards. Het gala heeft plaatsgevonden op 23 januari 2019 in de RAI te Amsterdam en is in opdracht van de stichting live uitgezonden op NPO 1 in samenwerking met AVROTROS.

Vanaf januari 2019 is de stichting ondersteunend geweest aan de vakjury van de Musical Awards en zijn door de stichting voorbereidingen getroffen voor het toekennen en uitreiken van de Musical Awards (seizoen 2019/2020) op 22 januari 2020.

Beleidsplan Stichting Musical Awards      –    versie 12-10-2018                       

 

Doel Stichting

De stichting streeft ernaar om de Musical als stroming binnen de Nederlandse cultuur levend te houden alsmede de belangstelling en aandacht voor musicals te vergroten.

Voorts wenst de Stichting te fungeren als belangenbehartiger van hen die actief zijn in het musicalgenre en deze betrokkenen met elkaar te verbinden.

Middelen ter verwezenlijking van het doel

Positieve publiciteit

Ter verwezenlijking van haar doel tracht de Stichting zoveel mogelijk positieve publiciteit voor musicals en de in het musicalgenre actieve individuen en instellingen te genereren.

Musical Awards

Daartoe organiseert de Stichting de jaarlijkse toekenning van de Musical Awards. De Awards worden toegekend aan hen die over het afgelopen jaar op voornoemd vakgebied een bijzondere prestatie hebben geleverd. De toekenning van de Awards geschiedt door een onafhankelijke vakjury.

Genomineerden lunch

Een belangrijk persmoment voor de Stichting is de genomineerden lunch. Ongeveer een maand voor de uitreiking van de Awards organiseert de Stichting een lunch voor hen die door de jury zijn genomineerd voor een Award waarbij de pers wordt uitgenodigd.

Musical Awards Gala

De uitreiking van de Awards vindt plaats tijdens een door de Stichting te organiseren gala avond die, bij voorkeur, live wordt uitgezonden op televisie.

www.musicalawards.nl

De Stichting beheert voorts een voor eenieder toegankelijke website – www.musicalawards.nl – waarop voor het publiek en hen die werkzaam zijn in het musicalgenre actuele informatie aangaande musicals wordt gepresenteerd.

Balans

Vlottende activa
Vorderingen                                                      170.381
Liquide middelen                                               26.040
                                                                        ___________

                                                                                                     196.421
                                                                                                    _________
                                                                                                     196.421                       

Eigen vermogen                                                    
Overige reserves                                                          –
Onverdeeld exploitatiesaldo                                     –
                                                                        ___________
                                                                                                                –

Kortlopende schulden                                                       
       196.421
                                                                                                     ________
                                                                                                      196.421                                                                                                                                     

Staat van baten en lasten 2019

Opbrengsten                                                      648.897

Kostprijs                                                              645.018

Bruto omzet resultaat                                      3.879

Afschrijvingen                                                    –

Uitvoeringskosten eigen organisatie             3.879

Totale lasten                                                       648.897

Exploitatiesaldo                                                 0